Vrijdag 9 september, 13.00 – 18.00 uur

Congres Pandemische Paraatheid

Reflectie en aanbevelingen
Wat kunnen we leren van de afgelopen jaren?

Voor wie: wetenschappers, medici, politici, beleidsmakers, journalisten en eenieder die een mening heeft of wil vormen over het te kiezen beleid ten tijde van een pandemie.

Antropia Driebergen.

Congres: Pandemische Paraatheid
Reflecties en aanbevelingen

Het doel van deze middag is om samen te komen en de dialoog aan te gaan, zodat we gezamenlijk het beleid van de afgelopen twee en een half jaar ten aanzien van Covid-19 kunnen evalueren. Wat zouden mogelijke basisregels kunnen zijn bij een volgende virusuitbraak en in hoeverre mogen vrijheden hiervoor worden ingeperkt?  Respect voor verschillende opvattingen is het uitgangspunt en er zal op wetenschappelijke basis worden gediscussieerd over de verschillende invalshoeken.

Al jarenlang stellen deskundigen scenario’s op om ons zoveel mogelijk voor te bereiden op een pandemische uitbraak. Wereldwijd hebben er al talloze oefeningen in pandemiebeheersing plaatsgevonden, maar de praktijk bleek vaak weerbarstiger dan de papieren werkelijkheid. Want ondanks alle zorgvuldige voorbereidingen leek de uitbraak van Covid-19 in december 2019 toch veel beleidsmakers, politici en wetenschappers te hebben verrast, wat ogenschijnlijk vaak heeft geleid tot snelle en soms onzorgvuldige beslissingen, waarvan de impact niet altijd was te overzien. De reactie op het Covid-19 virus en het daaruit voortvloeiende beleid hebben de levens van miljoenen mensen geraakt. In hoeverre zijn deze maatregelen proportioneel gebleken en welke kosten-batenanalyse zou hier kunnen worden gemaakt? Wie heeft uiteindelijk de beslissende stem bij het invoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen? Wat is hierin de rol van politiek, de wetenschap en de media? In hoeverre mag de politiek ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van individuen: wanneer eindigt de zelfbeschikking en neemt de staat het over ten bate van het algemeen belang?
Veel verschillende belangen, zowel nationaal als mondiaal, hebben een rol gespeeld binnen de besluitvorming, waarbij nieuws en meningen zich razendsnel verspreidden. Dit is de gemeenschapszin allerminst ten goede gekomen.

Nu het eerste stof van de coronapandemie wat is neergedaald, is de tijd rijp om het gekozen beleid te evalueren. Daarom staat tijdens het Congres Pandemische Paraatheid de vraag centraal wat we kunnen leren van het coronabeleid van de afgelopen twee jaar. Bestaat er zoiets als een set basisregels waar eenieder zich in kan vinden, welke ingezet kan worden bij een vergelijkbare situatie in de toekomst?

Programma

Dagvoorzitters Joep Stassen en Tessel Blok nemen ons tijdens het congres Pandemische Paraatheid op verbindende en interactieve wijze mee om samen tot een antwoord te komen op de vraag: welke lessen kunnen we leren van de afgelopen twee jaar? Wat is eigenlijk de rol van beleidsmakers, politiek, wetenschap, medici, ethici en juristen in een tijd als deze? Zijn deze rollen veranderd en wat zouden we een volgende keer wellicht anders doen?

We starten deze middag met een keynote van professor Rik Torfs, oud-rector van de Katholieke Universiteit Leuven en (kerk)jurist. In België is hij intensief betrokken geweest bij het coronadebat en hij zal een overzicht geven van zijn bevindingen en overpeizingen van de afgelopen jaren. 

In het daaropvolgende panel zal een brede discussie worden gevoerd over de verschillende gevoelens die er leven ten aanzien van het gekozen beleid. Wat zijn de achterliggende redenen en hoe kunnen we met deze kennis de toekomst duiden?

In het interview met professor in de immunologie Rik Scheper en internist Jona Walk, tevens bekend van De Vierde Golf, worden de vercshillende opvattingen die er bestaan over het nut en de noodzaak van vaccineren voor Covid-19 verder uitgediept en besproken.

Het belang en voornamelijk de interpretatie van data komt aansluitend aan de orde, evenals de beeldvorming in het publieke debat, waarbinnen ook de rol van de verschillende media wordt besproken. Mona Keijzer leest een eigen column voor en zal vervolgens plaatsnemen in het afsluitende panel, waarin zowel wordt gereflecteerd op het gevoerde beleid, alsmede het gesprek wordt gevoerd over wat in de toekomst mogelijk anders kan ten aanzien van de beleidskeuzes bij het uitbreken van een pandemie. 

Aanvang
13.00 uur

Opening dagvoorzitters Joep Stassen en Tessel Blok

13.00 uur

Keynote Professor Rik Torfs

13.15 uur

Panel: Covid-19 als gamechanger
Bob de Wit
Bert de Munck
Ewald Engelen

13:35 uur

Verschillende opvattingen binnen de medische wetenschap
Interview door Joep Stassen met Rik Scheper & Jona Walk
14:10 uur
Koffiepauze
14.45 uur
Panel: Wetenschappelijke waarheid – het recht van interpretatie
Wouter Aukema
Eline van den Broek- Altenburg
Ronald Meester
15.15 uur
Panel: Beeldvorming in het publieke debat
Ad Verbrugge
Thomas Bollen
Wierd Duk
15.45 uur
Column van Mona Keijzer
16.15 uur

Reflectie en vooruitkijken
Stan Baggen
Mona Keijzer
Evelien Peeters

16.20 uur
Afsluiting door Joep Stassen
16.40 uur
Borrel
17.00 uur
Einde
18.00 uur

De keynote van Rik Torfs wordt gevolgd door paneldiscussies met diverse invalshoeken:

Covid-19 als gamechanger

Welke verschillende opvattingen zijn er en wat ligt hieraan ten grondslag?

Wetenschappelijke waarheid en het recht van interpretatie. 

De rol van data en intercontinentale verschillen. 

Beeldvorming in het publieke debat.

De rol van media in het debat – hoe wordt het gesprek gevoerd?

Onze sprekers en panelleden

Meer informatie over onze keynote, dagvoorzitter en panelleden.

Locatie en Contact

Organisatie
Locatie

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8
(navigeren naar Stationsweg 15B of Oude Stationsweg 13)
3972 LA Driebergen

Meer informatie over de locatie, route en parkeren.

Contact
Bij vragen neem dan contact op met info@pandemische-paraatheid.com